Problemy techniczne
Na stronie wyst?puj? jeszcze pewne b??dy technicze, które zostan? wyeliminiowane w najbli?szym czasie. Jednocze?nie informujemy ?e nie wp?ywaj? one na funkcjonalno?? strony.
remik09


Autor*


Tresć*